2011.08.01-2015.10.22-ig érvényes Vállalási szabályzat

Javítási, karbantartási tevékenységről

 1. Általános szabályok
 1. A Truck Service Kanizsa Kft. (továbbiakban Truck Service) valamennyi Megrendelője számára, fajra, származásra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, diszkriminációmentesen biztosítja a szolgáltatásaihoz való hozzáférést.
 2. A Truck Service ügyvezetője felelős azért, hogy semmilyen tekintetben – különösen az árak tekintetében – ne legyenek jogtalan feltételek.
 3. Az előzetes gépjárműfenntartói vizsgálati tevékenységgel kapcsolatos mindennemű panasszal a Truck Service előítélet nélkül foglalkozik.
 4. A Truck Service minden kívülről szerzett, vagy az előzetes gépjárműfenntartói vizsgálati tevékenység során tudomására jutott információt bizalmasan, az adatvédelmi előírások betartásával kezeli. E rendelkezés alól kivételt képeznek az államigazgatási, a bírósági eljárás illetőleg a követelésbehajtás lefolytatásához nyújtandó információk köre.
 5. Megrendelő a gépjárművel az udvaron kialakított, javításra váró gépjárművek parkolóhelyéig közlekedhet saját felelősségére. A parkolóhelytől a műhelyig, a vizsgálat/javítás során, illetve a vizsgálatot/javítást követően a javított gépjárművek parkolóhelyéig mindennemű, gépjárművel történő mozgást csak a Truck Service tevékenységgel megbízott munkatársa végezhet.
 6. Közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén, a hibás gépjármű Megrendelőnek történő átadásakor, a Truck Service Kanizsa Kft. köteles írásban közölni, hogy a jármű közúti forgalomban nem vehet részt. Ennek tudomásul vételét a Megrendelővel vagy megbízottjával igazoltatja a Truck Service Kanizsa Kft. munkatársa cégszerű aláírással és a személyazonosító igazolvány számának feltüntetésével. A hibás gépjármű elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A megrendelő kívánságára és költségére a Truck Service ebben segítséget nyújt.
 1. Vállalási szabályzat
 1. A jótállás vagy szavatosság alapján elvállalt szolgáltatás feltételeit a Truck Service által kiadott „Jótállási és szavatossági feltételek”-ben leírtak tartalmazzák.
 2. Amennyiben a megrendelés az adott járműtípusra vonatkozó javítási/karbantartási technológiától, vagy a KRESZ előírásaitól eltér, a Truck Service a munka elvégzését jogosult megtagadni.
 3. A javítási/karbantartási feltételek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására a Truck Service javító műhelyének munkafelvétellel megbízott munkatársa jogosult.
 4. A gépjármű átadásakor az annak okmányait felmutató személy a megrendelés megadására jogosultnak tekintendő. A megrendelések szóbeli, telefonon, táviratilag történő elfogadása, vagy átadása a Megrendelő költségére és veszélyére történik. A javítás/karbantartás megrendelése egyben felhatalmazás a gépjárművel és műszerekkel történő próbajáratokra, valamint bizonyos munkáknak speciális szakműhelyeknek történő kiadására.
 5. Az általános vállalási feltételektől eltérő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a felek írásba foglalják.

III. Árajánlat

 1. Árajánlat a Megrendelő kérésére, kizárólag az „Árajánlat” nevű bizonylaton és csak írásban készülhet. Az előforduló költségekről adott szóbeli közlés, illetve a munkafelvétel során, a megrendelőlapon megbecsült várható javítási költség nem számít árajánlatnak.
 2. Az árajánlat elkészítése nem kötelezi a Truck Service Kanizsa Kft-t a javítási szerződés megkötésére.
 3. Az árajánlatok díjazás ellenében készülnek. Az árajánlat elkészítésének időráfordítása kerül felszámításra, ami nem haladhatja meg az árajánlat végösszegének 2 %-át. Amennyiben az árajánlat alapján megrendelésre kerül sor, úgy a ténylegesen megrendelt munkák vonatkozásában az árajánlat készítésének költségei nem kerülnek felszámításra. Amennyiben az árajánlatot 5 napon belül nem követi megrendelés, de a Megrendelő a járművet a Truck Service telephelyén hagyja, úgy a Truck Service jogosult 10.000,-ft+Áfa/nap mértékű tárolási díjat felszámolni.
 4. A Megrendelő részére készített árajánlat 15 naptári napig érvényes. Az említett határidőn belül is megszűnik az említett árajánlathoz való kötöttség, ha a jármű állapotában az árajánlat felvételének időpontjában rögzített állapotához képest változás következik be (pl.: újabb meghibásodás, karambol stb.)
 1. A jármű átvétele
 1. Amennyiben a Truck Service rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a járművet műszaki szakemberével megvizsgáltatja, és a hibafeltárás után meghatározza, és a Megrendelőlapon feltünteti a meghibásodás tényét és helyét, valamint a Megrendelő kéréseit.
 2. Truck Service közli a megrendelővel a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor előre látható díját és a szolgáltatás elvégzésének határidejét. Amennyiben a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor a Truck Service a várható legmagasabb – tájékoztatásul szolgáló – díj összegét közli a Megrendelővel.
 3. Truck Service a járműben hagyott személyes holmikért és egyéb vagyontárgyakért felelősséget nem vállal, kivéve, ha azt/azokat tételesen a Megrendelőtől leltárjegyzékkel együtt átvette. Egy műszaknál hosszabb időt igénylő javítás esetén a felelősségvállalásra technikai okok miatt nincs lehetőség, ezért egyrészt a programidőre javításra jelentkező gépkocsikból a személyes holmikat a Megrendelőnek előzetesen célszerű eltávolítani, másrészt ezek a holmik akadályozhatják a javítás menetét, hozzáférhetőségi nehézségeket okozva.
 4. A munkafelvétellel megbízott munkatárs a megrendelőlapon tételesen feltünteti a jármű átvett tartozékait (pl.: emelő, pótkerék stb.), feljegyzi a gépkocsin esetlegesen előforduló karosszériális sérüléseket, a kilométeróra, üzemóra számláló állását, valamint feltünteti az üzemanyagtank töltöttségi állapotát (1/4, 1/2, ¾, tele), majd ezt a Megrendelőlapon mindketten – Truck Service és Megrendelő – aláírásukkal hitelesítik.
 5. A megrendelt munkák elkészülte után a jármű átvételére a Megrendelő illetőleg a megrendelőlapot aláíró sofőr, vagy a Megrendelő által írásban meghatalmazott személy a Meghatalmazása bemutatásával jogosult. A Truck Service nem köteles a Megrendelő, illetőleg a sofőr személyazonosságának az ellenőrzésére, abban az esetben, ha a Megrendelőlapot a Megrendelő vagy a sofőr írta alá továbbá a Truck Service nem köteles az írásos meghatalmazás valódiságát megvizsgálni.
 6. A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles Truck Service részére átadni a járművel együtt annak forgalmi engedélyét és a jármű kulcsait is.
 7. Truck Service köteles a Megrendelővel közölni a jótállási feltételeket és azokat a munkafelvétel helyén köteles kifüggeszteni.
 1. A megrendelt munka végzése során adódó események, határidő
 1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és megrendelt munkával összefüggésben levő hibák, pl.: megbontás útján, vagy műszeres bevizsgálás útján történő felfedezése esetén Truck Service azokat külön megrendelés nélkül is megjavítja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
 2. Ha a munka elvégzése során Truck Service olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely
  • kijavításáról a felek nem állapodtak meg,
  • a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez a közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem,
  • illetve a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne,

akkor köteles a hiba felfedezéséről é ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát Truck Service csak külön megrendelésre végezheti el, új elkészülési határidő kijelölése mellett.

 1. A közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás jármű a Megrendelőnek történő átadásakor a Truck Service köteles írásban (az állapotfelmérő lapon) közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásul vételét a Megrendelő fél aláírásával köteles igazolni. A hibás jármű elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni, a Megrendelő kívánságára és költségére Truck Service ebben segítséget nyújt.
 2. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható – a 2. pontban leírtakon kívül – egyéb ok megakadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de a még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.
 3. A szolgáltatás közben okozott károkért (pl.: karosszériális sérülés, egyéb alkatrész rongálódás) Truck Service kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni Truck Service felé.
 4. Truck Service köteles a megállapított elkészülési határidőt betartani. Amennyiben a munka meghaladja az előzetesen megállapított mértéket, úgy az elkészülési határidő a szerződésben rögzítettel szemben megfelelő mértékben kitolódik.
 5. A Megrendelő csupán a Truck Service hibájául felróható késedelem esetén, megfelelő póthatáridő kitűzése után állhat el a megrendeléstől, ha a póthatáridő eredménytelenül telt el.
 6. A Megrendelőnek a javítások elhúzódásából eredő másféle igénye – különösképpen kárigénye, hacsak az nem súlyosan felróható hibából, vagy szándékosságból ered – kizárt.
 1. A gépkocsi átadása
 1. A Truck Service a jármű javításának elkészüléséről értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 napon belül a gépkocsit nem veszi át, úgy a Truck Service a díjszabásban meghatározott mértékű tárolási díj felszámítására jogosult.
 2. A Truck Service az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles számlát adni. A számlának tartalmaznia kell a tanúsítványt arról, hogy az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált darab, részegység alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 3. A számlán feltüntetett díjtételek a javító műhely területén, az ügyfelek által jól látható helyen, hirdetmény formájában kifüggesztett tájékoztató (aktuális csomagidők, rezsióradíj) szerint kerülnek meghatározásra.
 4. A javítás során felhasznált alkatrészek/anyagok a Truck Service javító műhelyében, az átadás napján, csomagolás nélkül értendő árakon kerülnek felszámításra. Cserealkatrészek esetében betétdíj felszámolására kerül sor, amennyiben a Megrendelő a kiépített hibás alkatrészre igényt tart. Betétdíj nem kerül felszámolásra, ha a Megrendelő a kiépített hibás alkatrészt felajánlja a Truck Service csererendszerébe és a Truck Service elfogadja azt. A Truck Service által elfogadott hibás alkatrész tulajdonjoga a Megrendelőről a Truck Service-re száll át.
 5. A Megrendelő részéről sürgősnek minősített megrendelések esetében a szükséges túlórák és a gyorsított anyagbeszerzéssel kapcsolatban felmerült többletköltségek felszámíthatók.
 6. A kicserélt alkatrészek a Megrendelő tulajdonát képezik, hacsak nem cserealkatrészről van szó, vagy más szerződésbeli megállapodás nem történt. Amennyiben a Megrendelő a kicserélt alkatrészre a jármű átvételekor nem tart igényt, illetve azt nem viszi magával, úgy a Truck Service jogosult az azzal való rendelkezésre. A javítási- és anyagköltséget számla ellenében, a munka átadásakor készpénzben, illetve a Truck Service döntése alapján a Megrendelőre nézve kedvezőbb fizetési mód igénybe vétele mellett halasztott fizetéssel (átutalással) a számlán jelzett – eltérő megállapodás hiányában – a kiállítástól számított egy napos fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. Nem fizetés vagy fizetési késedelem esetén a Truck Service-t a beszerelt alkatrészre és a gépjárműre nézve törvényes zálogjog illeti meg (PTK. 397.§ (2) bekezdése), fizetési késedelem esetén pedig a késedelem idejére a Megrendelő késedelmi kamatot is köteles a Truck Service részére megfizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Késedelmes fizetés esetén a Truck Service jogosult szerződött követelésbehajtó partnerét, a Direktinfo Követeléskezelő Kft-t megbízni a követelés behajtásával, amelynek kiszámlázott költségeit (legalább az átadott tőkeösszeg 15 %-a, legalább az átadott kamatösszeg 25 %-a, fizetési meghagyásos, peres illetőleg felszámolási eljárás kezdeményezése esetén legalább 50.000,-Ft+Áfa) a Truck Service jogosult áthárítani a Megrendelőre. Felek megállapodnak abban, hogy a Truck Service jogosult a számla kifizetéséig visszatartani a javításra átadott járművet. Abban az esetben, amikor Megrendelő a számla ellenértékét nem a jármű átvételekor készpénzben egyenlíti ki – a Truck Service az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Megrendelő részére. Amennyiben a Truck Service a számlát postai úton küldi meg abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. A Truck Service nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Truck Service e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Truck Service a Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy szállító a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. A Truck Service a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza
 7. A Truck Service jogosult a javítási költségekre és a megrendelt alkatrészekre előleget kérni. Amennyiben a Megrendelő a megállapított előleget nem fizeti meg, úgy a Truck Service elállhat a megrendelés teljes, vagy részleges teljesítésétől.
 8. A fizetési felszólítások és a behajtás költségei a Megrendelőt terheli. Szavatosság, vagy másféle igények, valamint követelések miatti fizetések beszámítására a Megrendelő nem jogosult, hacsak a Truck Service a Megrendelő követelését jogosnak nem ismeri el.
 9. Amennyiben a Megrendelő eláll a Megrendelőlapon feltüntetett bármely megrendeléstől, az elállást–javítási tételenként- írásban köteles közölni. Az így el nem végzett munkára nézve a szerződés megszűnik. Amennyiben az elállással Megrendelő többlet költséget okoz Truck Service-nek, köteles azt megtéríteni.

VII. Tevékenységi kör korlátozása

 1. Kisegítő jellegű, ideiglenes javításokra szóló megbízást a Truck Service csak kifejezett kívánságra fogad el. Ilyen jellegű munkák elvégzésekor adott esetben igen csekély tartóssággal kell számolni.
 2. Használt alkatrészek élettartama azok mindenkori műszaki állapotától függ. Részlakkozások festékállóságát a Truck Service nem szavatolja.
 3. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alkatrészeket a Truck Service a Megrendelő kérésére és felelősségére építi be.

VIII. Szolgáltatással szembeni panaszok intézése, kártérítés

 1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogásolások bejelentését a Megrendelőnek írásban kell az érintett javító műhelyben megtenni, egyidejűleg a számlát is be kell mutatnia.
 2. A hibás teljesítés folytán kijavítandó gépjármű beszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Truck Service jótállási (szavatossági) kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget.
 3. A Truck Service a Megrendelő kifogásait legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni.
 4. Amennyiben a reklamáció okát a Megrendelő által elfogadott határidőn belül a Truck Service alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a Megrendelőt tájékoztatja, és póthatáridőt köteles meghatározni.
 5. A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Truck Service a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy nem úgy végezte el, hagy a javított dolog rendeltetésszerű használatra alkalmas, de a munka ellenértékét a számlában felszámította.
 6. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a Truck Service a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható, és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a Truck Service-nél nem rendeli meg.
 7. Amennyiben a Megrendelő, mint panasztevő a vizsgálaton jelen kíván lenni, úgy számára azt lehetővé kell tenni. A vizsgálat eredményéről a Truck Service a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat utáni észrevételeit.
 8. A téves hiba-felfedezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a Megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.

Truck Service Kanizsa Kft.
Nagykanizsa, 2011. augusztus 1.

Hatályos 2011. augusztusi 1 – 2015. október 22-ig

 

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • V Pay
 • American Express
 • UnionPay